Είναι το σύστημα που διαχειρίζεται τη διέλευση προσώπων και οχημάτων.

Η βασική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης διέλευσης είναι να διαχωρίζει το χώρο που ελέγχει σε μικρότερους χώρους και να επιτρέπει την πρόσβαση συγκεκριμένων χρηστών σε συγκεκριμένους χώρους και σε συγκεκριμένο χρόνο (timeframe). Όπως και να γνωρίζει ποιος χρήστης βρίσκεται που και την ώρα έχει εισέλθει και εξέλθει από τον ελεγχόμενο χώρο.

Υπάρχουν δυο τύποι συστήματος διαχείρισης, ο αυτόνομος (standalone) και ο διαχειριζόμενος.

Το αυτόνομο σύστημα αποτελείται π.χ. από ένα πληκτρολόγιο που ελέγχει μια πόρτα.

Το διαχειριζόμενο αποτελείται από τον κεντρικό πινάκα όπου συνδέονται τα περιφερειακά αλλά και με τη δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης για τη διαχείριση του συστήματος και την εξαγωγή διαφόρων τύπων report και ελέγχων.

Τα περιφερειακά μπορεί να είναι καρταναγνώστες, πληκτρολόγια, συνδυασμός καρταναγνώστη και πληκτρολογίου, βιομετρικός αναγνώστης π.χ. δαχτυλικού αποτυπώματος, αμφιβληστροειδούς του ματιού, στερεομετρίας της παλάμης, κά.

Παράλληλα μπορεί να συνδεθεί με πληθώρα άλλων συστημάτων διαχείρισης εισόδου, ειδοποίησης και οπτικού ελέγχου όπως road blocker, συστήματα συναγερμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κ.ά.

Η Genius Systems έχει πραγματοποιήσει εγκαταστάσεις για τον έλεγχο της εισόδου και εξόδου κτηρίων, εργοταξίων και εργοστασίων μεμονωμένα ή και με συνδυασμό όλων των παραπάνω αναφερομένων συστημάτων.