Παρατηρήστε την πρώτη σε σχέση με την δεύτερη φωτογραφία